RICE

Hikari Sushi Rice 1kg
Save 20%
$4.99
$3.99

Hikari Sushi Rice 1kg

Hikari Sushi Rice 1kg

$4.99
$3.99
Save 20%
Thai Glutinous Rice 1kg
$5.99

Thai Glutinous Rice 1kg

Thai Glutinous Rice 1kg

$5.99
Thai Black Glutinous Rice 1kg
$9.99

Thai Black Glutinous Rice 1kg

Thai Black Glutinous Rice 1kg

$9.99
Thai Chaitip Red Rice 1kg
$7.99

Thai Chaitip Red Rice 1kg

Thai Chaitip Red Rice 1kg

$7.99
CJ Steamed Rice 210g
Sold out
$3.99

CJ Steamed Rice 210g

CJ Steamed Rice 210g

$3.99
Sold out
Mamasan Sushi Rice 1kg
Save 20%
$4.99
$3.99

Mamasan Sushi Rice 1kg

Mamasan Sushi Rice 1kg

$4.99
$3.99
Save 20%